PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS TÂN TRÀO
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 13 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai11:54:33 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai11:49:15 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai11:49:14 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
4Khách vãng lai11:42:24 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
5Khách vãng lai11:30:13 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
6Khách vãng lai11:15:38 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
7Khách vãng lai10:56:25 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki.aspx
8Khách vãng lai10:55:45 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=30046
9Khách vãng lai10:51:05 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
10Khách vãng lai10:45:30 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_nu_xep_loai.aspx
11Khách vãng lai10:34:09 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8521
12Khách vãng lai10:26:09 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=30047
13Khách vãng lai10:24:50 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
14Khách vãng lai10:11:35 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
15Khách vãng lai10:06:57 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
16Khách vãng lai09:53:30 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login.aspx
17Khách vãng lai09:53:03 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login.aspx
18Khách vãng lai09:52:52 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
19Khách vãng lai09:51:06 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
20Khách vãng lai09:40:24 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
21Khách vãng lai09:12:35 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8503
22Khách vãng lai08:54:36 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Default.aspx
23Khách vãng lai08:16:47 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
24Khách vãng lai07:51:39 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/doi_mat_khau_admin.aspx
25Khách vãng lai07:36:59 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Default.aspx
26Khách vãng lai07:33:04 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=469
27Khách vãng lai07:33:02 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=468
28Khách vãng lai07:32:59 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=461
29Khách vãng lai07:32:56 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=460
30Khách vãng lai07:32:54 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
31Khách vãng lai07:32:47 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
32Khách vãng lai07:32:43 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
33Khách vãng lai07:32:37 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
34Khách vãng lai07:32:32 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
35Khách vãng lai07:32:27 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
36Khách vãng lai07:32:22 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
37Khách vãng lai07:32:17 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
38Khách vãng lai07:32:13 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
39Khách vãng lai07:32:02 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/tkb/Xem_tkb.aspx
40Khách vãng lai07:31:59 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
41Khách vãng lai07:31:55 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
42Khách vãng lai07:31:51 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
43Khách vãng lai07:31:48 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
44Khách vãng lai07:31:43 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
45Khách vãng lai07:31:38 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
46Khách vãng lai07:31:35 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong_xep_loai.aspx
47Khách vãng lai07:31:31 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
48Khách vãng lai07:31:27 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
49Khách vãng lai07:31:22 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_nu.aspx
50Khách vãng lai07:31:19 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
51Khách vãng lai07:31:16 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
52Khách vãng lai07:31:11 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
53Khách vãng lai07:31:09 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
54Khách vãng lai07:31:02 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
55Khách vãng lai07:30:49 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
56Khách vãng lai06:50:01 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKHH-00019
57Khách vãng lai06:44:21 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
58Khách vãng lai06:42:11 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_lop_nu_xep_loai.aspx
59Khách vãng lai06:33:35 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
60Khách vãng lai06:33:20 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
61Khách vãng lai05:36:32 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
62Khách vãng lai05:26:54 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6494
63Khách vãng lai05:15:54 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
64Khách vãng lai02:40:20 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
65Khách vãng lai02:02:53 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
66Khách vãng lai01:42:02 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=465
67Khách vãng lai00:19:14 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Default.aspx
68Khách vãng lai00:02:03 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=30044
13 11 2018