PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS TÂN TRÀO
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai12:10:35 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai12:03:27 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
3Khách vãng lai12:03:13 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai12:00:09 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
5Khách vãng lai11:59:14 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k_1.aspx
6Khách vãng lai11:58:10 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
7Khách vãng lai11:51:34 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
8Khách vãng lai11:48:03 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
9Khách vãng lai11:47:57 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
10Khách vãng lai11:47:50 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
11Khách vãng lai11:47:45 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
12Khách vãng lai11:47:40 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=460
13Khách vãng lai11:47:35 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=461
14Khách vãng lai11:47:29 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=462
15Khách vãng lai11:47:23 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
16Khách vãng lai11:47:17 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=463
17Khách vãng lai11:47:12 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login.aspx
18Khách vãng lai11:47:07 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=464
19Khách vãng lai11:47:01 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
20Khách vãng lai11:46:54 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=465
21Khách vãng lai11:46:47 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
22Khách vãng lai11:46:39 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=466
23Khách vãng lai10:36:37 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8504
24Khách vãng lai10:07:06 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=19561
25Khách vãng lai10:07:04 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
26Khách vãng lai10:07:02 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki.aspx
27Khách vãng lai10:07:00 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
28Khách vãng lai10:06:56 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
29Khách vãng lai10:06:55 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Default.aspx
30Khách vãng lai10:00:39 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
31Khách vãng lai09:33:21 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6539
32Khách vãng lai09:20:46 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=469
33Khách vãng lai09:08:28 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
34Khách vãng lai09:06:42 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
35Khách vãng lai08:51:07 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=466
36Khách vãng lai08:47:15 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Default.aspx
37Khách vãng lai08:47:15 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
38Khách vãng lai08:47:14 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
39Khách vãng lai08:47:14 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=461
40Khách vãng lai08:47:14 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=466
41Khách vãng lai08:47:13 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
42Khách vãng lai08:47:13 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_full/Form_tim_kiem.aspx
43Khách vãng lai08:47:12 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k_1.aspx
44Khách vãng lai08:46:34 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Default.aspx
45Khách vãng lai08:46:34 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
46Khách vãng lai08:38:45 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
47Khách vãng lai08:29:36 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
48Khách vãng lai07:53:32 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
49Khách vãng lai06:55:25 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
50Khách vãng lai06:50:53 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_full/Form_tim_kiem.aspx
51Khách vãng lai06:47:37 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=30052
52Khách vãng lai05:36:52 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-7-01-1
53Khách vãng lai05:15:50 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-9-01-3
54Khách vãng lai05:00:21 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=466
55Khách vãng lai04:59:00 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
56Khách vãng lai04:58:44 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k_1.aspx
57Khách vãng lai04:58:44 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
58Khách vãng lai04:58:44 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Default.aspx
59Khách vãng lai04:48:59 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
60Khách vãng lai04:48:21 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
61Khách vãng lai04:47:34 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=461
62Khách vãng lai04:47:33 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Default.aspx
63Khách vãng lai04:44:11 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
64Khách vãng lai04:42:25 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=466
65Khách vãng lai04:17:10 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
66Khách vãng lai03:49:36 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
67Khách vãng lai03:26:19 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
68Khách vãng lai03:13:11 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
69Khách vãng lai02:59:34 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
70Khách vãng lai02:46:53 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
71Khách vãng lai02:43:46 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Tim_kiem_thiet_bi.aspx
72Khách vãng lai02:40:58 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/default.aspx
73Khách vãng lai02:31:05 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
74Khách vãng lai02:27:14 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=30058
75Khách vãng lai02:25:22 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8510
76Khách vãng lai02:20:27 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
77Khách vãng lai01:22:52 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
78Khách vãng lai00:09:16 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
79Khách vãng lai00:04:53 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
80Khách vãng lai00:04:53 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Default.aspx
81Khách vãng lai00:04:38 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
82Khách vãng lai00:04:38 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Default.aspx
83Khách vãng lai00:03:38 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
84Khách vãng lai00:03:37 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Default.aspx
85Khách vãng lai00:03:37 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k_1.aspx
86Khách vãng lai00:03:37 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
25 8 2019